Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Mysłowska
GMINA WOLA MYSŁOWSKA
    Urząd gminy 
    Akualności-Ogłoszenia 
    Wójt 
    Sekretarz gminy 
    Skarbnik gminy 
    Rada Gminy 
    Przetargi 
    Zapytania ofertowe 
    Prawo lokalne 
    Komórki organizacyjne 
    Jednostki organizacyjne 
    Jednostki pomocnicze 
    Oświadczenia majątkowe 
    Kontrola zarządcza 
    Org. pozarządowe 
    Rejestr instytucji kultury 
    Rejestr działalności reg. 
    Progr. Integr. Społ. 
    Kapitał ludzki 
    Informacje o środowisku 
Program usuwania azbestu 
    Obrona cywilna 
    Wybory, referenda 
    Druki do pobrania 
    Wiadomości 
    Wolne stanowiska pracy  
    Majątek publiczny 
    Policja 
    Archiwum 
    Logowanie 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
informacje o środowisku: 9603
strona główna: 106492
    strona główna / informacje o środowisku 
   Informacje o środowisku
 
  
1 Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Mysłowska Piątek , 23/02/2018
  Opis: O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 807 MACIEJOWICE – SOBOLEW – ŻELECHÓW – ŁUKÓW NA ODCINKU OD KM ok. 46+521 DO KM ok. 48+332”.
  Autor: Daniel Mikołajewski
  Typ: text/html
  Rozmiar: 650623 bytes
 

Redaktor: Daniel Mikołajewski

2 OBWIESZCZENIE Środa , 07/02/2018
  Opis: Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Mysłowska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obory wraz z obiektami towarzyszącymi na działce o nr 340/2 w miejscowości Ksawerynów gm. Wola Mysłowska”.

  Autor: Daniel Mikołajewski
  Typ: application/x-octet-stream
  Rozmiar: 583394 bytes
 

Redaktor: Daniel Mikołajewski

3 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WOLA MYSŁOWSKA O PROWADZENIU OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO z dnia 8 stycznia 2018 r. Poniedziałek, 08/01/2018
  Opis: Wójt Gminy Wola Mysłowska zawiadamia, iż nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego w miejscowości Ciechomin gm. Wola Mysłowska.
W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także o możliwości składania uwag i wniosków w niniejszej sprawie.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie od 23.01.2018 r. do 21.02.2018 r. w formie pisemnej, ustnej i elektronicznej.

  Autor: Daniel Mikołajewski
  Typ: application/save
  Rozmiar: 363780 bytes
 

Redaktor: Daniel Mikołajewski

4 Postanowienie Wójta Gminy Wola Mysłowska Poniedziałek, 08/01/2018
  Opis: Wójt Gminy Wola Mysłowska postanawia podjąć z urzędu zawieszone postępowanie prowadzone w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
  Autor: Daniel Mikołajewski
  Typ: application/save
  Rozmiar: 426247 bytes
 

Redaktor: Daniel Mikołajewski

5 Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Mysłowska Wtorek , 12/12/2017
  Opis: O wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą:
"Budowa mostu w miejscu przeznaczonego do rozbiórki mostu o JNI 01028445 w miejscowości Ciechomin w ciągu drogi powiatowej 1324l Jarczew–Ciechomin–Stoczek Łukowski (ul. wiejska) w km 10+430”.


  Autor: Daniel Mikołajewski
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 354266 bytes
 

Redaktor: Daniel Mikołajewski

6 POSTANOWIENIE Czwartek , 07/12/2017
  Opis: Postanowienie o sprostowaniu z urzędu postanowienia z dnia 30.11.2017 r. oznaczonego numerem sprawy OŚ.6220.4.2017 stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa mostu w miejscu przeznaczonego do rozbiórki mostu o JNI 01028445 w miejscowości Ciechomin w ciągu drogi powiatowej 1324L Jarczew–Ciechomin–Stoczek Łukowski (ul. Wiejska) w km 10+430”
  Autor: Daniel Mikołajewski
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 483618 bytes
 

Redaktor: Daniel Mikołajewski

7 ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO Czwartek , 07/12/2017
  Opis: ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu w miejscu przeznaczonego do rozbiórki mostu o JNI 01028445 w miejscowości Ciechomin w ciągu drogi powiatowej 1324L Jarczew–Ciechomin–Stoczek Łukowski (ul. Wiejska) w km 10+430”.
  Autor: Daniel Mikołajewski
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 325817 bytes
 

Redaktor: Daniel Mikołajewski

8 POSTANOWIENIE Poniedziałek, 04/12/2017
  Opis: Postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu w miejscu przeznaczonego do rozbiórki mostu o JNI 01028445 w miejscowości Ciechomin w ciągu drogi powiatowej 1324L Jarczew–Ciechomin–Stoczek Łukowski (ul. Wiejska) w km 10+430”.
  Autor: Daniel Mikołajewski
  Typ: application/save
  Rozmiar: 6679213 bytes
 

Redaktor: Daniel Mikołajewski

9 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wola Mysłowska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Piątek , 03/11/2017
  Opis: Wójt Gminy Wola Mysłowska zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „BUDOWA MOSTU W MIEJSCU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIÓRKI MOSTU O JNI 01028445 W MIEJSCOWOŚCI CIECHOMIN W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 1324L JARCZEW-CIECHOMIN–STOCZEK ŁUKOWSKI (UL. WIEJSKA) W KM 10+430”.
Realizacja przedmiotowej inwestycji planowana jest w miejscowości Ciechomin na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 545, 74 i 1014 (obręb geodezyjny 0003 Ciechomin).

  Autor: Daniel Mikołajewski
  Typ: text/html
  Rozmiar: 366376 bytes
 

Redaktor: Daniel Mikołajewski

10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WOLA MYSŁOWSKA Czwartek , 05/10/2017
  Opis: Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Wójt Gminy Wola Mysłowska podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek Inwestora: Pana Karola Głodka zam. Stara Huta 54, w dniu 29.09.2017 r. została wydana decyzja środowiskowa nr 1/2017-OOŚ dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji w miejscowości Stara Huta gm. Wola Mysłowska na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 288 i 289 pod nazwą: „BUDOWA OBORY WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA DZIAŁKACH O NR 288 I 289 W MIEJSCOWOŚCI STARA HUTA GM. WOLA MYSŁOWSKA”.
  Autor: Daniel Mikołajewski
  Typ: text/html
  Rozmiar: 304274 bytes
 

Redaktor: Daniel Mikołajewski

11 OBWIESZCZENIEWójta Gminy Wola Mysłowskao wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach Poniedziałek, 02/10/2017
  Opis: Wójt Gminy Wola Mysłowska zawiadamia, iż na wniosek Inwestora, Pana Jarosława Mroza zam. Ciechomin 108, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „BUDOWA OBORY WOLNOSTANOWISKOWEJ DLA KRÓW MLECZNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”.
  Autor: Daniel Mikołajewski
  Typ: text/html
  Rozmiar: 146180 bytes
 

Redaktor: Daniel Mikołajewski

12 POSTANOWIENIE Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 27.07.2017 r. Czwartek , 03/08/2017
  Opis: w sprawie stwierdzenia braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa obory wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach o nr 288 i 289 w miejscowości Stara Huta gm. Wola Mysłowska”.
  Autor: Daniel Mikołajewski
  Typ: application/x-octet-stream
  Rozmiar: 6667002 bytes
 

Redaktor: Daniel Mikołajewski

13 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wola Mysłowska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Czwartek , 13/04/2017
  Opis: Wójt Gminy Wola Mysłowska zawiadamia, iż na wniosek Inwestora: Pana Karola Głodka zam. Stara Huta 54 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:

„BUDOWA OBORY WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA DZIAŁKACH O NR 288 I 289 W MIEJSCOWOŚCI STARA HUTA GM. WOLA MYSŁOWSKA”.
  Autor: Daniel mikołajewski
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 146857 bytes
 

Redaktor: Daniel Mikołajewski

14 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WOLA MYSŁOWSKA ZA ROK 2015 Środa , 08/06/2016
  Opis: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wola Mysłowska za rok 2015 została sporządzona w celu realizacji zobowiązań nałożonych na organ wykonawczy gminy przez obowiązujące przepisy prawne w zakresie gospodarki odpadami. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250) gminy zobowiązane są do wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji swoich możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza niniejsza ma na celu zweryfikowanie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych kierowanych do składowania w celu uzyskania wymogów ustawowych w zakresie gospodarowania odpadami, a także określenia potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Głównym celem analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Poniższa analiza zawiera charakterystykę funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wola Mysłowska w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r
  Autor: Daniel Mikołajewski
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 722431 bytes
 

Redaktor: Daniel Mikołajewski

15 RAPORT Z REALIZACJI „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY WOLA MYSŁOWSKA NA LATA 2009–2032” ZA OKRES 2014–2015 Środa , 08/06/2016
  Opis: Realizując obowiązku ustawowe, Gmina Wola Mysłowska – uchwałą Rady Gminy Wola Mysłowska nr XIX/148/08 z dnia 20 listopada 2008 r., wdrożyła „Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Wola Mysłowska na lata 2009 – 2032”. Program wpisuje się w krajowy „Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest Stosowanych Na Terytorium Polski”. Głównym celem obu programów jest oczyszczenie, do 2032 r., obszaru gminy i terytorium Polski z azbestu i wyrobów z jego udziałem. Podstawą do sporządzenia niniejszego Raportu jest zapis rozdziału 6.2 „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Wola Mysłowska na lata 2009 – 2032”, przyjętego uchwałą nr XIX/148/08 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Wola Mysłowska na lata 2009 – 2032”, który obliguje do sporządzania, co 2 lata, takiego raportu i przedkładani Radzie Gminy wola Mysłowska. Przedkładanie raportu winno być zsynchronizowany z raportowaniem gminnego systemu gospodarki odpadami.

  Autor: Daniel Mikołajewski
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 541845 bytes
 

Redaktor: Daniel Mikołajewski

16 PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA OBSZARZE GMINY WOLA MYSŁOWSKA NA ROK 2016 Poniedziałek, 18/04/2016
  Opis: Informujemy, iż Gmina Wola Mysłowska opracowała i przyjęła dokument pn. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze gminy Wola Mysłowska na rok 2016. Zapraszamy do zapoznania się z postanowieniami ww. dokumentu i współpracy w zakresie realizacji jego postanowień.
  Autor: Daniel Mikołajewski
  Typ: application/x-octet-stream
  Rozmiar: 177867 bytes
 

Redaktor: Daniel Mikołajewski

17 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WOLA MYSŁOWSKA NA LATA 2016-2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2024 Poniedziałek, 04/04/2016
  Opis: Dokument pt. "Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla gminy Wola Mysłowska na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2024" stanowi część strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (sooś). Obowiązek jej wykonania określają przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm). Głównym celem Prognozy jest określenie skutków dla środowiska (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych), jakie mogą być związane z realizacją ustaleń Programu.
Rolą Prognozy jest też sprawdzenie, czy w rozwiązaniach przyjętych w projekcie Programu ochrony środowiska zabezpieczony został we właściwy sposób interes środowiska przyrodniczego. Ma ona również wykazać, czy przyjęte w tym dokumencie rozwiązania mają na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, chronią przed powstawaniem konfliktów i zagrożeń oraz w jakim stopniu warunki realizacji rozwiązań mogą oddziaływać na środowisko. Prognoza oddziaływania na środowisko tworzy ostateczną wersję dokumentu podstawowego, jakim jest Program ochrony środowiska dla gminy Wola Mysłowska na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2024. Wnioski i rekomendacje w niej zawarte zostały włączone do Programu w jego kształcie ostatecznym.
  Autor:
  Typ: "application/pdf"
  Rozmiar: 1972773 bytes
 

Redaktor: Daniel Mikołajewski

18 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WOLA MYSŁOWSKA na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2024 roku Poniedziałek, 04/04/2016
  Opis: Wyznacznikiem polityki ochrony środowiska jest program ochrony środowiska, uwzględniający cele i kierunki działań zawarte w strategiach rozwoju, programach i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). W Programie nakreślono system realizacji, w tym monitoringu realizacji zadań. Wiodącą rolę przy wdrażaniu wielu celów i zadań zaproponowanych w Programie ochrony środowiska pełnić będzie Wójt Gminy, prowadząc działania poprzez upoważnione osoby i odpowiednie wydziały Urzędu Gminy. Wójt co 2 lata sporządzi raport z wykonania Programu ochrony środowiska i przedstawi go Radzie Gminy. W 2018 roku nastąpi ocena realizacji przedsięwzięć priorytetowych przewidzianych do realizacji w latach 2016 - 2017. Ten cykl będzie się powtarzał co dwa lata, co zapewni ciągły nadzór nad wykonaniem Programu.
  Autor:
  Typ: "application/pdf"
  Rozmiar: 3707091 bytes
 

Redaktor: Daniel Mikołajewski

19 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 4 kwietnia 2016 rokuo przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu: „PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WOLA MYSŁOWSKA NA LATA 2016–20120 Z PERSPEKTYWĄ DO 2024 ROKU” Poniedziałek, 04/04/2016
  Opis: Zgodnie z dyspozycją artykułu 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353)
INFORMUJĘ
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu:

„PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WOLA MYSŁOWSKA
NA LATA 2016–20120 Z PERSPEKTYWĄ DO 2024 ROKU”.


W związku z powyższym zawiadamiam, iż:
1) z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wola Mysłowska
(adres: Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska, pok. nr 9) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UG Wola Mysłowska (www.wolamyslowska.asi.pl),

2) uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie od 5 do 29 kwietnia 2016 r.:
• w formie pisemnej – na adres: Urząd Gminy Wola Mysłowska, 21-426 Wola Mysłowska 57,
• ustnej do protokołu – w siedzibie UG Wola Mysłowska,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym) – na adres: wola_myslowska@o2.pl.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353), uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

3. Organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków jest Wójt Gminy Wola Mysłowska.

  Autor: Daniel Mikołajewski
  Typ: "application/pdf"
  Rozmiar: 200267 bytes
 

Redaktor: Daniel Mikołajewski

20 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY WOLA MYSŁOWSKA NA LATA 2015-2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Podsumowanie procedury opiniowania, konsultacji i przyjęcia dokumentu Piątek , 01/04/2016
  Opis: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem o charakterze strategicznym, sporządzanym przez jednostki samorządu terytorialnego w celu skoordynowania działań zmierzających do podniesienia efektywności energetycznej, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jest także dokumentem umożliwiającym pozyskanie środków pieniężnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, które będą przeznaczone realizację ww. działań - w szczególności na termomodernizację budynków oraz odnawialne źródła energii m.in. kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła itp. PGN zwiększa szanse gminy i jej mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i funduszy Unii Europejskiej. Dokument niniejszy jest podsumowaniem procesu opracowywania i przyjęcia PGN - zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
  Autor: Daniel mikołajewski
  Typ: "application/pdf"
  Rozmiar: 5989336 bytes
 

Redaktor: Daniel Mikołajewski

21 STRATEGIA ROZWOJU GMINY WOLA MYSŁOWSKA NA LATA 2015-2021 Podsumowanie procedury opiniowania, konsultacji i przyjęcia dokumentu Czwartek , 31/03/2016
  Opis: Strategia Rozwoju Gminy Wola Mysłowska jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego, którego celem jest nakreślenie strategicznych kierunków rozwoju gminy. Strategia umożliwia również efektywne gospodarowanie własnymi zasobami, takimi jak: środowisko kulturowe i przyrodnicze, zasoby ludzkie, infrastruktura techniczna i społeczna oraz potencjał turystyczno-rekreacyjny. Dokument jest podsumowaniem procesu opracowywania i przyjęcia Strategii zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
  Autor: Daniel Mikołajewski
  Typ: application/x-octet-stream
  Rozmiar: 5689452 bytes
 

Redaktor: Daniel Mikołajewski

22 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Wtorek , 19/01/2016
  Opis: PLAN GOSPODARKI
NISKOEMISYJNEJ
DLA GMINY WOLA MYSŁOWSKA
na lata 2015 – 2020
z perspektywą do roku 2030
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 2810177 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

23 Wyniki badania wody z wodociągów gminnych w roku 2015 Piątek , 15/01/2016
  Opis: Wyniki w spakowanym pliku zip.
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 484869 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

24 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 10 grudnia 2015 roku:INFORMUJĘ o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu Wtorek , 15/12/2015
  Opis: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 10 grudnia 2015 roku
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)
INFORMUJĘ
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla dokumentu:
„PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY WOLA MYSŁOWSKA NA LATA 2015–2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030”.

  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 225992 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

25 Decyzja nr 2/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach Wtorek , 15/12/2015
  Opis: [...]
Decyzja nr 2/2015
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 72 ust. 1a, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w związku z §3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. zm), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wola Mysłowska, 21-426 Wola Mysłowska 57, z dnia 25.09.2015 r.
STWIERDZAM
brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarczew i Stara Huta gmina Wola Mysłowska; powiat łukowski”[...]
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 253589 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

26 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Czwartek , 26/11/2015
  Opis: Na podstawie dyspozycji art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, iż postępowanie w sprawie wniosku złożonego w dniu 25.09.2015 r. przez Gminę Wola Mysłowska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarczew i Stara Huta gmina Wola Mysłowska; Powiat Łukowski” zostało zakończone.
W związku z tym, wypełniając dyspozycję przywołanego art. 10 §1 kpa informuję, iż przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przysługuje stronom prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia w Sekretariacie Urzędu Gminy w Woli Mysłowskiej lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Wola Mysłowska, 21-426 Wola Mysłowska 57.
Zgodnie z art. 73 §1 kpa informuję ponadto, iż wglądu w zgromadzony materiał dowodowy dotyczący przedmiotowej sprawy można dokonać w Referacie Organizacyjno Społecznym Urzędu Gminy Wola Mysłowska (piętro II, pok. nr 9) w godzinach pracy urzędu.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 203092 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

27 POSTANOWIENIE - brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarczew i Stara Huta gmina Wola Mysłowska; Powiat Łukowski”. Czwartek , 26/11/2015
  Opis: [...]
postanawiam stwierdzić
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarczew i Stara Huta gmina Wola Mysłowska; Powiat Łukowski”.
[...]
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 172062 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

28 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wola Mysłowska o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wtorek , 06/10/2015
  Opis: Wójt Gminy Wola Mysłowska zawiadamia, iż w dniu 28 września 2015 r. na wniosek Gminy Wola Mysłowska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:
„Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarczew i Stara Huta gmina Wola Mysłowska; Powiat Łukowski”.
Jednocześnie zawiadamiam, że na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Wola Mysłowska zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie o wyrażenie opinii w sprawie ustalenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w razie takiej potrzeby w sprawie zakresu raportu oddziaływania na środowisko. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.wolamyslowska.asi.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

W związku z powyższym, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska, pokój nr 9 w godzinach 8.00 – 15.00.WÓJT
(-)
Władysław Mika
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 132672 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

29 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia Wtorek , 25/03/2014
  Opis: Zgodnie z art. 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r – o udostępnieniu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2008r Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ Wójt Gminy Wola Mysłowska

zawiadamia

że w dniu 2014.03.25. na wniosek Pana Mariusza Belka zam. Wilchta 08-112 Borowie z dnia 2014.02.06.została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak OS.6220.4.2014 p.n. „uruchomieniu punktu skupu złomu metali na działce nr ew. 725/2 w miejscowości Wola Mysłowska”

Niniejsza decyzja, dokumentacja sprawy w tym uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łukowie są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wola Mysłowska w pok. Nr 10 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

Do wiadomości:
1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wola Mysłowska
2.strona internetowa Urzędu Gminy Wola Mysłowska

Wójt Gminy
Władysław Mika
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 84167 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

30 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wola Mysłowska o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia uruchomieniu punktu skupu złomu metali w miejscowości Wola Mysłowska Wtorek , 11/02/2014
  Opis: OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wola Mysłowska
o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

zawiadamiam, że w dniu 06 luty 2014 roku na wniosek Pana Belka Mariusz zam. Wilchta 14B, 08-412 Borowie zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacją przedsięwzięcia p.n:

„uruchomieniu punktu skupu złomu metali na działce nr ew. 725/2 w miejscowości Wola Mysłowska”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65509 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

31 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia Czwartek , 28/11/2013
  Opis: OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r – o udostępnieniu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2008r Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ Wójt Gminy Wola Mysłowska

zawiadamia

że w dniu 2013,11,26, na wniosek Gminy Wola Mysłowska została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak OS.6220.11.2013 p.n. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, Germanicha, Nowy Świat, Jarczew”
Niniejsza decyzja, dokumentacja sprawy w tym uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łukowie są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wola Mysłowska w pok. Nr 10 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

Do wiadomości:
1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wola Mysłowska
2.strona internetowa Urzędu Gminy Wola Mysłowska

Wójt Gminy
Władysław Mika
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 38022 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

32 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia Wtorek , 19/11/2013
  Opis: Zgodnie z art. 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r – o udostępnieniu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2008r Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ Wójt Gminy Wola Mysłowska

zawiadamia

że w dniu 2013,11,12, na wniosek Państwa Elżbiety i Grzegorz Gula zam. Dwornia 50 gm. Wola Mysłowska została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak OS.6220.9.2013 p.n.” budowa obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z płytą gnojową i zbiornikiem na gnojowicę na działce nr 40 w miejscowości Dwornia gm. Wola Mysłowska”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 38641 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

33 WNIOSEK dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji Wtorek , 22/10/2013
  Opis: WNIOSEK dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 207626 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

34 INFORMACJA termin składania wniosków Wtorek , 22/10/2013
  Opis: Wójt Gminy Wola Mysłowska informuje, że w ramach projektu Szwajcarsko – Polskiego pn. Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” można składać wnioski w Urzędzie Gminy na udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Wola Mysłowska od dnia 4 listopada do 29 listopada 2014 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 342350 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

35 Ulotka informacyjna Wtorek , 22/10/2013
  Opis: Ulotka informacyjna na temat: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 390189 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

36 R E G U L A M I N przystąpienia i uczestnictwa w Projekcie pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego Wtorek , 22/10/2013
  Opis: R E G U L A M I N
przystąpienia i uczestnictwa w Projekcie pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 226364 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

37 nabór wniosków w ramach projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego Wtorek , 22/10/2013
  Opis: Urząd Gminy Wola Mysłowska informuje, że w dniach od 4 listopada do 29 listopada 2013r zostanie przeprowadzony nabór wniosków w ramach projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” na 2014 rok.
Dofinansowaniu podlega demontaż, transport i utylizacja azbestu.
Szczegółowe procedury dotyczące naboru wniosków oraz wzory niezbędnych załączników zawarte są w regulaminie Projektu do pobrania ze strony internetowej Gminy BIP lub można uzyskać w postaci papierowej w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska pok. Nr 10 w godz. od 8.00 do 16.00
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 345620 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

38 Ogłoszenie o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzeniu działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Wtorek , 20/08/2013
  Opis: Wójt Gminy Wola Mysłowska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2013.08.05. wydał Decyzję Nr OS.6233.1.2013 zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Wola Mysłowska dla Firmy „ZIBEKS” Zbigniew Bogusz zam. Lipniak 27A, 21-421 Tuchowicz
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wola Mysłowska w pokoju Nr 10 w godzinach pracy urzędu.
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej za pośrednictwem Wójta Gminy Wola Mysłowska w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 182847 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

39 OBWIESZCZENIE o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wtorek , 19/02/2013
  Opis: [...]
Wójt Gminy Wola Mysłowska ZAWIADAMIA że w dniu 2013.02.19. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie ul. Łapiguz 112, 21-400 Łuków została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja znak OS.6220.4.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „budowa mostu na rzece Wilga w miejscu przeznaczonego do rozbiórki mostu o JNI 01028448 oraz przebudowę dojazdów w miejscowości Wilczyska w ciągu drogi powiatowej Nr 1329 L Miastków Kościelny- gr. woj. – Wilczyska gr. woj. – Żelechów w km 7+845”
[...]
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 60896 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

40 Usuwanie wyrobów zawierających azbest Wtorek , 19/02/2013
  Opis: Urząd Gminy Wola Mysłowska informuje, że w dniach od 4 marca do 8 marca 2013r zostanie przeprowadzony uzupełniający nabór wniosków w ramach projektu Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” na 2013 rok.
Dofinansowaniu podlega demontaż, transport i utylizacja azbestu.
Szczegółowe procedury dotyczące naboru wniosków oraz wzory niezbędnych załączników zawarte są w Regulaminie Projektu do pobrania ze strony internetowej Gminy BIP lub można uzyskać w postaci papierowej w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska pok. Nr 10 w godz. 8.00 – 16.00.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 52103 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

41 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wola Mysłowska Czwartek , 31/01/2013
  Opis: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wola Mysłowska o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2013 roku na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie, ul. Łapiguz 112, 21-400 Łuków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacją przedsięwzięcia p.n:

„Budowa mostu na rzece Wilga w miejscu przeznaczonego do rozbiórki mostu o. JNI 01028448 oraz przebudowę dojazdów w miejscowości Wilczyska gm. Wola Mysłowska w ciągu drogi powiatowej Nr 1329 L /Miastków Kościelny gr. Woj. – Wilczyska gr. Woj. Żelechów/ w km 7+845”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 66289 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

42 OBWIESZCZENIE o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Poniedziałek, 24/09/2012
  Opis: OBWIESZCZENIE o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
[...]
Wójt Gminy Wola Mysłowska

ZAWIADAMIA

że w w dniu 2012.09.17. na wniosek Gminy Wola Mysłowska, 21-426 Wola Mysłowska została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak 6220.2.11 p. n. „budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mysłowska, Mysłów, Ksawerynów Gmina Wola Mysłowska Powiat Łuków”

Niniejsza decyzja, dokumentacja sprawy, w tym uzgodnienie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łukowie są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wola Mysłowska w pokoju Nr 10 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00 w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.
[...]
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 59456 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

43 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Poniedziałek, 24/09/2012
  Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
[...]
OKREŚLAM

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mysłowska, Mysłów, Ksawerynów Gmina Wola Mysłowska, Powiat Łuków”

1.Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a. skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wola Mysłowska, Mysłów, Ksawerynów należących do Gminy Wola Mysłowska.
Sieć kanalizacyjna wykonana będzie w systemie kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z czterema przepompowaniami {P} zlokalizowanymi na działkach o nr 1056/2, 1153/2, 312, 133. Długość rurociągów grawitacyjnych wyniesie ok. 7,6 km natomiast długość rurociągów tłocznych ok. 3,02 km. Podłączonych do kanalizacji będzie około 150 gospodarstw domowych.
Zaprojektowany układ kanalizacyjny zapewni bezawaryjne odprowadzanie nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków w miejscowości Jarczew poprzez planowane włączenie projektowanej sieci kanalizacyjnej do już istniejącej na działce nr 622 w miejscowości Wola Mysłowska.
[...]
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 82896 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

44 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wola Mysłowska o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Środa , 08/08/2012
  Opis: [...]
Zawiadamiam, że w dniu 2012.08.06. na wniosek Gminy Wola Mysłowska, 21-426 Wola Mysłowska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacją przedsięwzięcia p.n.:

„budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mysłowska, Mysłów, Ksawerynów Gmina Wola Mysłowska Powiat Łuków”

[...]
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 191948 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

45 Postanowienie Wtorek , 17/04/2012
  Opis: [...]
po rozpatrzeniu wniosku Państwa Elżbiety i Grzegorza Gula

postanawiam

I. wskazać potrzebę sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia p.n. „Budowa obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z płytą gnojową i zbiornikiem na gnojowicę na terenie działki nr 40 w miejscowości Dwornia gm. Wola Mysłowska”
[...]
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 283002 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

46 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wola Mysłowska o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Piątek , 27/01/2012
  Opis: Zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2012 roku na wniosek Państwa Elżbiety i Grzegorza Gula zam. Dwornia 50, 21-426 Wola Mysłowska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacją przedsięwzięcia p.n.:

„Budowa obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z płytą gnojową i zbiornikiem na gnojowicę na działce nr 40 w miejscowości Dwornia gm. Wola Mysłowska”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 193203 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

47 Usuwanie wyrobów zawierających azbest Poniedziałek, 02/01/2012
  Opis: Urząd Gminy Wola Mysłowska informuje, ze w ramach projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami na terenie Województwa Lubelskiego wzmocnionym sprawnym monitoringiem, ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy” przyjmuje wnioski o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2012 roku na terenie Gminy w terminie do 16.01.2012r. /dofinansowaniu podlega demontaż, transport i utylizacja azbestu/
Wnioski mogą składać osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.
Szczegółowe procedury dotyczące naboru wniosków oraz wzory niezbędnych załączników zawarte są w Regulaminie Projektu do pobrania ze strony internetowej Gminy, BIP lub można uzyskać w postaci papierowej w Urzędzie Gminy pok. Nr 10 w godzinach 8.00 – 15.00
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 974725 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

48 Obwieszczenie Środa , 20/04/2011
  Opis: Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 60608 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

49 Decyzja o środowiskowych warunkach Środa , 20/04/2011
  Opis: Decyzja o środowiskowych warunkach
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 88237 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

50 Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Piątek , 01/04/2011
  Opis: Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych z przeznaczeniem na punkt serwisu i odzysku gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego na działkach nr 527 i 528/1 w miejscowości Baczków gm. Wola Mysłowska”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 279229 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

51 OBWIESZCZENIE o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Środa , 26/05/2010
  Opis: OBWIESZCZENIE
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko {Dz. U. Z 2008r, Nr 199 poz. 1227 z póxn. zm.}, Wójt Gminy Wola Mysłowska

ZAWIADAMIA

że w w dniu 2010.05.21 na wniosek Pana Krawczyk Paweł zam. Ciechomin 96 gm Wola Mysłowska została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak 7614-20/10 p. n. „Rozbudowa obory wraz z obiektami towarzyszącymi na dz. nr 399, 402, 403/1, 404/1, 407/1 w m. Ciechomin”

Niniejsza decyzja, dokumentacja sprawy, w tym uzgodnienie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łukowie są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wola Mysłowska w pokoju Nr 10 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00 w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

Do wiadomości:
1.tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wola Mysłowska
2.strona internetowa Urzędu Gminy Wola MysłowskaWójt Gminy

Władysław Mika
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61358 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

52 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wola Mysłowska o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Środa , 20/01/2010
  Opis: Zawiadamiam, że w dniu 11 stycznia 2010 roku na wniosek Pana Pawła Krawczyka zam. Ciechomin 96, 21-426 Wola Mysłowska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacją przedsięwzięcia p.n.:

„Rozbudowa obory wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach o nr 399, 402, 403/1, 404/1, 407/1 w miejscowości Ciechomin gm. Wola Mysłowska”

[...]
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61001 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

53 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Czwartek , 17/09/2009
  Opis: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) Wójt Gminy Wola Mysłowska
 
zawiadamia
 
że w dniu 5 sierpnia 2009 r., na wniosek Gminy Wola Mysłowska, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: 7041/6/2009 w sprawie „Budowy drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków miejscowości Jarczew, km 0+000–0+321 długości 321m”.  
Niniejsza decyzja, dokumentacja sprawy, w tym uzgodnienia dokonane ze Starostą Łukowkim oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wola Mysłowska, w pok. Nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.
 
Wójt Gminy Wola Mysłowska

(-)Władysław Mika
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 111604 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

54 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wola Mysłowska Piątek , 03/07/2009
  Opis: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wola Mysłowska o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Data publikacji: 05/06/2009
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 82718 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

55 Obwieszczenie Piątek , 03/07/2009
  Opis: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wola Mysłowska o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Zawiadamiam, że w dniu 22 kwietnia 2008 roku na wniosek Gminy Wola Mysłowska
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.:
„Przebudowia drogi gminnej Wilczyska-Wólka Ciechomska od km0+003 do km2+614”

Data publikacji: 06/05/2008
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 39169 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

56 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wola Mysłowska Piątek , 03/07/2009
  Opis: OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wola Mysłowska
o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Zawiadamiam, Ŝe w dniu 25 lutego 2008 roku na wniosek Gminy Wola Mysłowska
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.
„Budowie sieci wodociągowej we wsiach Wola Mysłowska, Mysłów i Wilczyska”

Data publikacji: 28/02/2008
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 45408 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

57 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wola Mysłowska o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Piątek , 03/07/2009
  Opis: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wola Mysłowska o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Data publikacji: 25/01/2008
Zawiadamiam, że w dniu 21 stycznia 2008 roku na wniosek Gminy Wola Mysłowska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 002611 L Dwornia – Lisikierz, km 2+100 – 4+812 długości 2 712 m, odcinek Mysłów – Dychawica”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 45217 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

58 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Piątek , 03/07/2009
  Opis: DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jarczew, Dwornia, Wola Mysłowska”

Data publikacji: 18/01/2008
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 41785 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

  ostatnia modyfikacja: 26 Marzec 2018 - 10:21
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna