Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Mysłowska
GMINA WOLA MYSŁOWSKA
    Urząd gminy 
    Akualności-Ogłoszenia 
    Wójt 
    Sekretarz gminy 
    Skarbnik gminy 
    Rada Gminy 
    Przetargi 
    Zapytania ofertowe 
    Prawo lokalne 
    Komórki organizacyjne 
    Jednostki organizacyjne 
    Jednostki pomocnicze 
    Oświadczenia majątkowe 
    Kontrola zarządcza 
    Org. pozarządowe 
    Rejestr instytucji kultury 
    Rejestr działalności reg. 
    Progr. Integr. Społ. 
    Kapitał ludzki 
    Informacje o środowisku 
    Obrona cywilna 
    Wybory, referenda 
    Druki do pobrania 
    Wiadomości 
    Wolne stanowiska pracy  
    Majątek publiczny 
    Policja 
    Archiwum 
    Logowanie 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
zapytania ofertowe: 93095
strona główna: 106492
    strona główna / zapytania ofertowe 
   Zapytania ofertowe
 
  
1 Odpowiedzi na zapytania wykonawców Wtorek , 20/03/2018
  Opis: Zamawiający informuje, iż w dniu 19.03.2018.otrzymał zapytanie dotyczące oferty cenowej na zadanie pn.:
Opracowanie koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie
Gminy Wola Mysłowska
  Autor: Grzegorz Wysokiński
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 56273 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Wysokiński

2 Zapytanie ofertowe na"Opracowanie koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Wola Mysłowska Wtorek , 13/03/2018
  Opis: Gmina Wola Mysłowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
Opracowanie koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie
Gminy Wola Mysłowska
  Autor: Grzegorz Wysokiński
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 7489537 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Wysokiński

3 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT Poniedziałek, 15/05/2017
  Opis: [...]
l. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie usługi: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baczkowie"
[...]
5. W wyniku analizy otrzymanych ofert, przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
"FACHTYNK" Usługi Remontowo-Budowlane A. Wojdat, Stary Pilczyn, 08-450 Łaskarzew, która złożyła według kryterium wyboru ofert najniższą cenę usługi.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 465513 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

4 ZAPYTANIE OFERTOWE - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baczkowie Piątek , 28/04/2017
  Opis: ZAPYTANIE OFERTOWE
W sprawie zamówienia publicznego, realizowanego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy wracamy się z zapytaniem ofertowym o ocenę dostaw, usług.

I. Zamawiający – Gmina Wola Mysłowska
Wola Mysłowska 57
21 - 426 Wola Mysłowska
NIP 825 20 58 109
e-mail: urzad@wolamyslowska.com.pl
II. Termin realizacji zamówienia:
15 – 19 maja 2017 r.
III. Przedmiot zamówienia:
„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baczkowie”
1. Ocieplenie zewnętrznych ścian świetlicy płytami styropianowymi o grubości 5 cm na powierzchni ok. 350m2.
2. Wykonanie elewacji zewnętrznej z wykonaniem koloru wg. ustaleń z inwestorem.
3. Roboty wykończeniowe budynku, w tym:
– wykonanie parapetów okiennych zewnętrznych,
- Obróbka zewnętrzna otworów okiennych i drzwiowych,
- Wykonanie podbitki dachowej zewnętrznej.
[...]
IX. Termin i miejsce składania ofert:
Osobą uprawnioną do porozumienia się z wykonawcą jest Pani:
Kinga Szerszeń – w sprawie przedmiotu zamówienia tel. (25) 754-25-22
Ofertę cenową należy przesłać/złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska do dnia 12.05.2017r. do godz.10:00
Rozpatrzenie ofert cenowych nastąpi dnia 12.05.2017 r. godz.10:15 , w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 233902 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

5 GOPS - ZAPYTANIE OFERTOWE - dożywianie dzieci w szkołach Wtorek , 16/08/2016
  Opis: [...]
III. Przedmiot zamówienia:
* posiłki dla ok.110 uczniów :
Zespół Oświatowy w Mysłowie( szkoła podstawowa i gimnazjum)
Szkoła Podstawowa w Jarczewie,
Szkoła Podstawowa w Lisikierzu
Szkoła Podstawowa w Wandowie
* dostarczanie posiłków (3 razy zupa+pieczywo, 2 razy II danie ),
* dowóz posiłków do Szkół na terenie Gminy Wola Mysłowska przez 5 dni tygodniu.
* ilość posiłków określona została szacunkowo i może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu o zmianach ilościowych Zamawiający powiadomi Wykonawcę.
* Zamawiający zastrzega o możliwości zmian w zakresie planowej liczby dzieci korzystających z posiłków. W okresie realizacji zamówienia liczba dzieci może być weryfikowana z 1 dniowym wyprzedzeniem.
[...]
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 469013 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

6 ZAPYTANIE OFERTOWE - dożywianie dzieci Czwartek , 11/08/2016
  Opis: [...]
III.Przedmiot zamówienia:
1. Wykonanie usługi cateringowej dożywiania dzieci w Punktach Przedszkolnych
na terenie Gminy Wola Mysłowska w okresie od 1.09.2016 r. do 30.06.2017 r.,
polegającej na przygotowywaniu i dostarczeniu 2 posiłków dziennie: II śniadanie
i obiad /zupa, II danie, kompot/ na każde dziecko w dni nauki szkolnej.
2. Przygotowanie i dostarczenie do Punktów Przedszkolnych w Jarczewie, Lisikierzu
oraz Wandowie, posiłków w termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej
temperatury i jakości przewożonych potraw.
3. Przewidywana ilość dzieci w PP objęta dożywianiem wynosi – 65.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia potrzeb dziennych zgłoszonych
przez Dyrektorów Szkół do godz. 830, określonej liczby posiłków.
5. Ilość posiłków określona została szacunkowo i może ulec zwiększeniu
lub zmniejszeniu.
[...]
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 49063 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

7 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego – unieważnienie Czwartek , 03/09/2015
  Opis: Na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia, na odnowienie Licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET Endpoint Security - ochrona 38 stacji roboczych i co najmniej 2 serwerów, ochrona od 10.09.2015 na okres 2 lat,
ponieważ na wezwanie do przedstawienia dodatkowej oferty zostały przedstawione identyczne oferty jak na pierwszym etapie zapytania.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 430308 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

8 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego – prośba o złożenie ofert dodatkowych Czwartek , 03/09/2015
  Opis: Na zapytanie ofertowe z dnia 27.28.2015 dotyczące odnowienie Licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET Endpoint Security - ochrona 38 stacji roboczych i co najmniej 2 serwerów, ochrona od 10.09.2015 na okres 2 lat, wpłynęło 9 ofert w tym 2 identyczne - najkorzystniejsze od firm: Nowa System oraz Net Complex Grzegorz Świrkowski. W związku z powyższym do w/w firm została wysłana prośba o złożenie ofert dodatkowych do dnia 04.09.2015.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 510053 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

9 Zapytanie ofertowe - program antywirusowy Czwartek , 27/08/2015
  Opis: "Odnowienie Licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET Endpoint Security - ochrona 38 stacji roboczych i co najmniej 2 serwerów, ochrona od 10.09.2015 na okres 2 lat
Oprogramowanie powinno zawierać centralną konsolę do zarządzania stacjami roboczymi"

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
• nazwę i adres oferenta,
• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
• wartość oferty (netto oraz brutto),
• termin ważności oferty

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty e-mail na adres admin@wolamyslowska.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu: 02.09.2015
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 295312 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

10 Zapytanie ofertowe o ocenę dostaw, usług dot. dożywiania dzieci w szkołach na terenie Gminy Wola Mysłowska w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Czwartek , 27/08/2015
  Opis: I Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej
II. Termin realizacji zamówienia: od 15 września 2015r. do 31grudnia 2015r.
od 01.01.2016r.od 30.04.2016r.
III. Przedmiot zamówienia:
* posiłki dla ok.140 uczniów :
Zespół Oświatowy w Mysłowie( szkoła podstawowa i gimnazjum)
Szkoła Podstawowa w Jarczewie,
Szkoła Podstawowa w Lisikierzu
Szkoła Podstawowa w Wandowie
* dostarczanie posiłków (2 razy zupa+pieczywo, 3 razy II danie ),
* dowóz posiłków do Szkół na terenie Gminy Wola Mysłowska przez 5 dni tygodniu.
* ilość posiłków określona została szacunkowo i może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu o zmianach ilościowych Zamawiający powiadomi Wykonawcę.
* Zamawiający zastrzega o możliwości zmian w zakresie planowej liczby dzieci korzystających z posiłków. W okresie realizacji zamówienia liczba dzieci może być weryfikowana z 1 dniowym wyprzedzeniem.
IV. Inne istotne warunki zamówienia-
1. Posiłki z dowozem zorganizowanym w Państwa zakresie do Zespołu Szkół w Mysłowie SP Jarczewie, Lisikierzu i Wandowie (teren gminy Wola Mysłowska). * Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 15 września 2015r. do 31 grudnia 2015r. z uwzględnieniem przerw w nauce (np. ferii, dni świątecznych oraz wakacji) .Posiłki jednodaniowe obejmują : trzy razy w tygodniu zupa z pieczywem, dwa razy drugie danie. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność i jakość zamawianego posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w zamówieniu zamawiający kosztami badania obciąży Wykonawcę.
4. Posiłki muszą być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego nie później niż 12 godzin przed spożyciem. Muszą być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności.
5. Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem, na własny koszt. Firma jest zobowiązana wykonać usługę cateringową zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2006roku Nr.171,poz.1225 z późn. zm.)


  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 777568 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

11 PROTOKÓŁ udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14000 euro Czwartek , 28/08/2014
  Opis: 1.Przedmiotem zamówienia jest :
-wykonanie usługi cateringowej dożywiania dzieci w Punktach Przedszkolnych na terenie gminy
Wola Mysłowska
2.Ponieważ wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14000 euro ,zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych /art.4pkt.8/
3.W dniu 14.08.2014 r. ogłoszono zapytanie ofertowe dot. przedmiotowego zamówienia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Wola Mysłowska oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Mysłowska
4.Uzyskano następujące oferty realizacji zamówienia:
1/PPH „KUDASZEWICZ” Garwolin ul.Jagodzińska 31 – cena brutto 4,45 zł za 1 osobodzień / II posiłki /

5.W wyniku analizy otrzymanych ofert ,przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie :
PPH.”KUDASZEWICZ” –GARWOLIN ul.Jagodzińska 31 za cenę 4,45 zł brutto za 1 osobodzień /II posilki dzienni/e.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 351877 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

12 P R O T O K Ó Ł z wyboru oferty cenowej na wykonanie usługi-przygotowanie i przeprowadzenie imprezy integracyjnej „Pożegnanie lata” w Dworni Czwartek , 21/08/2014
  Opis: W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.08.2014 r. r. dot. złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi – przygotowanie i przeprowadzenie imprezy integracyjnej „Pożegnanie lata” w Dworni, w dniu 31 sierpnia 2014 r. , współfinansowanej z PROW 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, oferty złożyli:
1.FOCUS Media Studio Janusz Klimek Osiny k/Łukowa – cena 1000,00zł brutto
2.E4B Media Group Zielona Góra ul.Bohaterów Westerplatte 52 - cena 8450,00 zł brutto.

Mając na uwadze powyższe oferty ,postanowiono o wyborze oferty na wykonanie usługi –przygotowanie i przeprowadzenie imprezy integracyjnej „Pożegnanie lata” w Dworni w dniu 31 sierpnia 2014 r. , firmy FOCUS Media Studio Janusz Klimek Osiny k/Łukowa –cena 1000,00 zł brutto ,ponieważ oferta jest najkorzystniejsza.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 356487 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

13 Zapytanie ofertowe Piątek , 08/08/2014
  Opis: Zapytanie ofertowe do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi - przygotowanie i przeprowadzenie imprezy integracyjnej "Pożegnanie lata" w Dworni w dniu 31 sierpnia 2014r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30047 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

14 P R O T O KProtokół z wyboru oferty cenowej na przeprowadzenie wizyty zespołu muzycznego w Punktach Przedszkolnych Poniedziałek, 03/02/2014
  Opis: Protokół z wyboru oferty cenowej na przeprowadzenie wizyty zespołu muzycznego w Punktach Przedszkolnych w Jarczewie "Lisikierzu i Wandowie gm. Wola Mysłowska, w związku z realizacją projektu „Mali ludzie-wielka pomoc!” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.01.2014 r. dot. złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie wizyty zespołu muzycznego w Punktach Przedszkolnych w Jarczewie, Lisikierzu i Wandowie , oferty złożyli :
1.Lubelskie Centrum Incjatyw Tanecznych Lublin - cena 2599,00 zł
2.Muzyczna Agencja Artystyczna”LIMBOS” Siedlce - cena 2250,00 zł
3.Usługi Muzyczne Połynko Marek Otwock - cena 1500,00
Mając na uwadze powyższe oferty ,postanowiono o wyborze oferty firmy: Usługi Muzyczne Połynko Marek – Otwock za cenę 1500,00 zł brutto, na przeprowadzenie wizyty zespołu muzycznego w Punktach Przedszkolnych, ponieważ oferta , jest najkorzystniejsza.

Procedurę przeprowadził:
Zofia Mikusek


Zatwierdził
WOJT
Władysław Mika
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 33637 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

15 P R O T O KProtokół z wyboru oferty cenowej na przeprowadzenie wizyty zespołu muzycznego w Punktach Przedszkolnych Poniedziałek, 03/02/2014
  Opis: Protokół z wyboru oferty cenowej na przeprowadzenie wizyty zespołu muzycznego w Punktach Przedszkolnych w Jarczewie "Lisikierzu i Wandowie gm. Wola Mysłowska, w związku z realizacją projektu „Mali ludzie-wielka pomoc!” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.01.2014 r. dot. złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie wizyty zespołu muzycznego w Punktach Przedszkolnych w Jarczewie, Lisikierzu i Wandowie , oferty złożyli :
1.Lubelskie Centrum Incjatyw Tanecznych Lublin - cena 2599,00 zł
2.Muzyczna Agencja Artystyczna”LIMBOS” Siedlce - cena 2250,00 zł
3.Usługi Muzyczne Połynko Marek Otwock - cena 1500,00
Mając na uwadze powyższe oferty ,postanowiono o wyborze oferty firmy: Usługi Muzyczne Połynko Marek – Otwock za cenę 1500,00 zł brutto, na przeprowadzenie wizyty zespołu muzycznego w Punktach Przedszkolnych, ponieważ oferta , jest najkorzystniejsza.

Procedurę przeprowadził: Zatwierdził
Zofia Mikusek WOJT
Władysław Mika
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 33637 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

16 Protokół z wybory oferty Czwartek , 23/01/2014
  Opis: Wola Mysłowska 2014.01.23

P R O T O K Ó Ł

z wyboru oferty cenowej na zakup 3 szaf oraz zabawek do Punktów Przedszkolnych w Jarczewie ,Lisikierzu i Wandowie gm. Wola Mysłowska , w związku z realizacją projektu „Mali ludzie-wielka pomoc!” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2014 r. dot. złożenia oferty cenowej na zakup 3 szaf oraz zabawek do Punktów Przedszkolnych w Jarczewie, Lisikierzu i Wandowie , oferty złożyli :
1.CEZAS Lublin -cena 3737,46 zł /brutto/
2.CHEC-SPORT Ruda Śląska - cena 3750,00zł
3.Moje Bambino Łódż - cena 3424,77zł
4.PPHU „VIKA”Lubanów - cena 3150,12 zł
5.CEZAS Siedlce -cena 2649,00zl
6.PPH BO-SPORT Pilawa - cena 2890,00zł
7.Nowa Szkoła Łódż -cena 2744,00 zł
Mając na uwadze powyższe oferty ,postanowiono o wyborze oferty CEZAS Siedlce – cena 2649,00 zł brutto, na zakup 3 szaf oraz zabawek do Punktów Przedszkolnych, ponieważ oferta , jest najkorzystniejsza.

Procedurę przeprowadził:
Zofia Mikusek

Zatwierdził
WOJT
Władysław Mika
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 35070 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

17 ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie wizyty zespolu muzycznego w Punktach Przedszkolnych Czwartek , 16/01/2014
  Opis: Zapraszam do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie wizyty Zespolu.

muzycznego w Punktach Przedszkolnych w Jarczewie, Lisikierzu i Wandowie w miesiącu lutym 2014 r.


I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest przeprowadzenie wizyty zespołu muzycznego w Punktach Przedszkolnych w Jarczewie, Lisikierzu i Wandowie w związku z realizacją projektu „Mali ludzie - wielka pomoc!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2. Wymagania:

-liczba wizyt zespołu – 3
-czas trwania 1wizyty zespołu – 3 godz.
- miejsce wizyty zespołu – Punkty Przedszkolne w Jarczewie, Lisikierzu i Mysłowie
- termin wykonania- luty 2014 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 161523 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

18 Zapyatnie ofertowe: Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zakup 3 szaf oraz zabawek do Punktów Przedszkolnych w Jarczewie, Lisikierzu i Wandowie Piątek , 10/01/2014
  Opis: Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zakup 3 szaf oraz zabawek do Punktów Przedszkolnych w Jarczewie, Lisikierzu i Wandowie – w związku z realizacją projektu „Mali ludzie-wielka pomoc!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. szafa wysoka wyposażona w górnej części w półkę zamykaną , w dolnej części w szuflady, z płyty wiórowej o wym. 94x45x189 - szt 3
2.zabawki dla dzieci :klocki plastikowe/wieloelementowe/- szt 6 ,samochody/traktory,wywrotki/ – szt 6, wózki dla lalek szt. 6 ,lalki /wydające odgłosy/-
szt 6.
Termin wykonania zamówienia – 10 lutego 2014 r. r.
Sposób zapłaty –przelew w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.
Ofertę należy składać drogą pocztową lub osobiście do dnia 22 stycznia 2014r , w godz. pracy Urzędu na adres:
Gmina Wola Mysłowska
Wola Mysłowska 57
21-426 Wola Mysłowska
Prosimy o podanie ceny brutto z uwzględnieniem stawki podatku VAT.
Otrzymują:
1.CEZAS Siedlce pl. Zdanowskiego 1/127
2.Moje Bambino sp z oo Łódż ul Graniczna 46
3.Nowa Szkoła Łódż 90-248 ul.POW 25
4.Domino Zabawki Edukacyjne Pomoce Dydaktyczne - Gdańsk ul .Subisława 28


Wójt Gminy Wola Mysłowska
Władysław Mika
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 42608 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

  ostatnia modyfikacja: 26 Marzec 2018 - 10:21
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna