Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Mysłowska
GMINA WOLA MYSŁOWSKA
    Urząd gminy 
    Akualności-Ogłoszenia 
    Wójt 
    Sekretarz gminy 
    Skarbnik gminy 
    Rada Gminy 
    Przetargi 
    Zapytania ofertowe 
    Prawo lokalne 
    Komórki organizacyjne 
    Jednostki organizacyjne 
    Jednostki pomocnicze 
    Oświadczenia majątkowe 
    Kontrola zarządcza 
    Org. pozarządowe 
Stow. Rozwoju Gminy 
Ochotnicza Straż Pożarna 
OSP Dwornia 
OSP Ksawerynów 
Stow. Przyjaciół Ośrodka w Baczkowie 
Monar-Markot 
Stowarzyszenie "Nasze Wilczyska" 
Stowarzyszenie "Razem Raźniej" w Grudzi 
Stowarzyszenie "Przyjazny Wandów" 
Klub Sportowy "Perła Dwornia" 
    Rejestr instytucji kultury 
    Rejestr działalności reg. 
    Progr. Integr. Społ. 
    Kapitał ludzki 
    Informacje o środowisku 
    Obrona cywilna 
    Wybory, referenda 
    Druki do pobrania 
    Wiadomości 
    Wolne stanowiska pracy  
    Majątek publiczny 
    Policja 
    Archiwum 
    Logowanie 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
org. pozarządowe: 29334
strona główna: 106492
    strona główna / org. pozarządowe 
   Org. pozarządowe
 
  
1 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Wtorek , 11/04/2017
  Opis: Wójt Gminy Wola Mysłowska, działając na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 15.02.2017 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 227790 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

2 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Wola Mysłowska o charakterze pożytku publicznego Środa , 15/02/2017
  Opis: WÓJT GMINY WOLA MYSŁOWSKA
Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.)

OGŁASZA Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku.

1. Konkurs ofert dotyczy zadań:
1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie:
a) Prowadzenie sekcji piłki nożnej.
b) Uczestnictwo w zawodach sportowych na różnych szczeblach.
c) Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.
2) Wysokość środków budżetu gminy planowanych na finansowanie powyższych zadań wynosi 8 000,00zł.
3) Okres wykonania zadań – 2017 rok.
4) W 2016 roku wysokość dotacji na realizację w/w zadania wynosiła 7 000,00zł.

2. Zasady przyznawania dotacji.
1) Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:
a) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)
b) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.)
2) Uchwały Nr XVI/94/2016 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wola Mysłowska z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
3) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.), których statutowa działalność obejmuje sport i kulturę fizyczną oraz posiadają siedzibę na terenie Gminy Wola Mysłowska.
4) Oferent może złożyć jedną ofertę.
3. Wymagane dokumenty.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300) oraz posiadać następujące załączniki:
1) aktualny (ważny 3 miesiące od daty wystawienia ) odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) aktualny statut oferenta,
3) w przypadku wskazania partnera w pkt. V.1 oferty – umowa partnerska lub oświadczenie partnera wraz ze wskazaniem zakresu w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania,
4) oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz o nie prowadzeniu postępowania egzekucyjnego w stosunku do oferenta,
5) oświadczenie, że oferent nie jest wykluczony z prawa otrzymywania dotacji ze względu na wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem uprzednio udzielonych dotacji ze środków publicznych.
W przypadku gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika winna zawierać:
a) potwierdzenie formułą „ za zgodność z oryginałem”.
b) datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,
c) podpis co najmniej jednej uprawnionej osoby zgodnie ze statutem (z pieczątką lub wpisaną funkcją)

Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić pismem komputerowym.
W przypadku wystąpienia błędów formalnych oferent zostanie wezwany w celu ich usunięcia. Uzupełnienie braków realnych, musi nastąpić w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji
o błędach.
Nie spełnienie wyżej wymienionych warunków spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.
Każda oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs organizacje pozarządowe – sport” oraz z pieczątką lub wpisem nazwy oferenta. Brak tych zapisów spowoduje odrzucenie oferty na wstępie.

4. Oferty będą rozpatrzone przez komisję konkursową w trybie wskazanym w § 10 Programu współpracy Gminy Wola Mysłowska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2017 rok.

5. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:
1) spełnienie wymogów formalnych – kompletność oferty,
2) merytoryczną wartość oferty i jej zgodność z zakresem rzeczowym konkursu,
3) możliwości zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,
4) przedstawioną w ofercie kalkulację kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania,
5) dotychczasową współpracę z samorządem,
6) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

6. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wola Mysłowska) w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska 21-426 Wola Mysłowska do dnia 10 marca 2017r. do godz. 16:00.

7. Otwarcie ofert i posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się w dniu 13 marca 2017 r. o godz. 11˚˚ w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska - sala konferencyjna

8. Konkurs ma charakter jawny.

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Mysłowska oraz umieszczone na BIP Urzędu Gminy (http://wolamyslowska.asi.pl).

10. Konkurs został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wola Mysłowska ( http://wolamyslowska.asi.pl), na stronie internetowej gminy www.wolamyslowska.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Mysłowska.

11. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (25)754-25-22 w. 22 lub w pokoju nr 11 Urzędu Gminy.Władysław Mika
Wójt Gminy Wola Mysłowska

Wola Mysłowska 15 luty 2017 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1277751 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

3 Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Wola Mysłowska Piątek , 21/10/2016
  Opis: Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 14 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Wola Mysłowska z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 74119 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

4 Projekt uchwały do konsultacji Piątek , 21/10/2016
  Opis: Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wola Mysłowska z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 97613 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

5 Formularz konsulatacji Piątek , 21/10/2016
  Opis: Przedmiot i zakres konsultacji:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wola Mysłowska z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Termin konsultacji:
21 października 2016 r. do 7 listopada 2016 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 87587 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

6 Wynik konkursu ofert na realizację zadań publicznych Poniedziałek, 14/03/2016
  Opis: Wynik konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Wygrała oferta Klubu Sportowego "Perła Dwornia".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 392392 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

7 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Wola Mysłowska o charakterze pożytku publicznego Poniedziałek, 15/02/2016
  Opis: WÓJT GMINY WOLA MYSŁOWSKA
Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.)
O G Ł A S Z A
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego
w 2016 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 79916 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

8 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku Poniedziałek, 16/03/2015
  Opis: Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku.

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie:
Wybrana została oferta Klubu Sportowego „PERŁA DWORNIA” w Woli Mysłowskiej.

Wartość projektu 7 000,00zł.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 262089 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

9 Konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku Wtorek , 17/02/2015
  Opis: 1. Konkurs ofert dotyczy zadań:

1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie:
a) Prowadzenie sekcji piłki nożnej.
b) Uczestnictwo w zawodach sportowych na różnych szczeblach.
c) Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.
2) Wysokość środków budżetu gminy planowanych na finansowanie powyższych zadań wynosi 7 000,00zł..
3) Okres wykonania zadań– 2015rok.
4) W 2014 roku wysokość dotacji na realizację w/w zadania wynosiła 7 000,00zł.
[...]
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 462651 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

10 SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Wola Mysłowska z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za 2013 r. Środa , 11/06/2014
  Opis: SPRAWOZDANIE
Wójta Gminy Wola Mysłowska z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za 2013 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 44834 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

  ostatnia modyfikacja: 26 Marzec 2018 - 10:21
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna